Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z chatbota po prawej stronie poniżej lub napisz e-mail: sklep@spalinowerury.pl


OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky


1. Základné údaje

Michal Amešný

Dolní Podluží 75

407 55, Dolní Podluží

Česká Republika

IČO: 04495250

DIČ: CZ9707052520

Bankové spojenie:

ČSOB 295546712/0300

IBAN: CZ84 0300 0000 0002 9554 6712

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Tel.: +420 722 968 247 (Po - Pia od 8:00 - 16:00) PROSÍM VŽDY ohlásiť, že voláte DYMOVODY

Informácie, objednávky: obchod@dymovody.eu

Reklamácia: reklamacie@dymovody.eu

2. Objednávka tovaru

Zoznam tovaru na stránkach týchto internetových stránkach je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe dopytu.

K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru.

Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu a ďalších poplatkov môže overiť v záložke "Dôležité informácie".

Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov, a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu.

Odoslaním objednávky a odsúhlasením zmluvných podmienok máme súhlas na zasielanie noviniek (newsletters) na email zákazníka. Ten má možnosť na konci každého emailu odber noviniek zrušiť.


3. Vymedzenie pojmov a postup uzatvorenia kúpnej zmluvy

3.1 Predávajúci je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

3.2 Kupujúci - spotrebiteľ je každý kupujúci, ak sa nejedná o kupujúceho-iný subjekt, ako je definovaný v bode 2.3 týchto obchodných podmienok.

3.3 Kupujúci - iný subjekt je taký kupujúci, ktorý je podnikateľom a pri uzatvorení zmluvy je z okolností zrejmé, že sa kúpa týka jeho podnikateľskej činnosti. Podnikateľom je pritom ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

3.4 Predmet kúpy - predmetom kúpy na základe kúpnej zmluvy je tovar uvedený v záväznom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho, ktorým sa uzatvára kúpna zmluva (ďalej tiež len "tovar"). Predmetom zmluvy ani súčasťou kúpnej ceny nie je montáž tovaru ani výnos tovaru do poschodia. Informácie o dostupnosti tovaru nájdete na www.dymovody.eu, sú uvádzané podľa aktuálne dostupných údajov a informácií. Rozhodujúce sú údaje o tovaru vrátane kúpnej ceny v okamihu, keď kupujúci doručí objednávku predávajúcemu.

3.5 Ceny majú charakter cien zmluvných a sú vrátane DPH (predávajúci je platcom DPH). K cene je pripočítané dopravné zmysle pravidiel uvedených nižšie v článku. 5 týchto obchodných podmienok.

3.6 Postup pri uzavretí kúpnej zmluvy je nasledujúci. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou tohto návrhu, a to záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho podaným prostredníctvom e-mailu kupujúcemu. Objednávka kupujúceho a záväzné potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho sa považujú za doručené, ak sa s nimi strany, ktorým boli určené, môžu zoznámiť. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci zistí v záväznej akceptácii objednávky chyby alebo iné nezrovnalosti, informuje o tejto skutočnosti predávajúceho najlepšie e-mailom najneskôr pred oznámením predávajúceho o expedícii zakúpeného tovaru. Zmeny a doplnky v už urobené objednávke, nech k nim má dôjsť pred akceptáciou objednávky predávajúcim či po tejto akceptácii, musí byť urobené najlepšie prostredníctvom e-mailu: obchod@dymovody.eu, alebo na tel.č.: +420722968247, také zmeny a doplnky sú však účinné voči predávajúcemu až po odsúhlasení predávajúcim. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku, keď z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru (faktická nemožnosť plnenia) nie je možné objednaný tovar kupujúcemu dodať. O zrušení objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo formou e-mailu. Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy nedôjde. Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacia zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

Zrušenie objednávky:

Zákazník aj dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.

Zrušenie objednávky po okamihu uzavretia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka, a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.


4. Zaslanie tovaru:

U tovaru, ktorý má byť zákazníkovi zaslaný poštou alebo zásielkovou službou, sa k vlastnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom.

Záväzným potvrdením objednávky nie je automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa, ale ide o elektronicky zaslané potvrdenie označené ako "Objednávka potvrdená" či telefonické potvrdenie objednávky dodávateľom, kedy si dodávateľ a zákazník potvrdia obsah objednávky, najmä druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar a prepravu, a spôsob a termín doručenia. Okamihom potvrdenia je uzatvorená kúpna zmluva.

Na odoslanie skladového tovaru máme zvyčajne 3 pracovné dni.

Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú iba na kúpne zmluvy uzatvárané pre prípad zásielkového predaja, nie pre osobný odber tovaru. Na osobný odber tovaru sa zákazník dohovorí s dodávateľom.


5. Práva a povinnosti zmluvných strán, výhrada vlastníctva

5.1 Uzatvorením kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu, teda kúpnu cenu tovaru a dopravné, príp. tiež poplatok podľa čl. 2.7 týchto obchodných podmienok. Kúpna zmluva sa uzatvára okamihom odoslania objednávky.

5.2 Predávajúci dodá tovar špecifikovaný v elektronickej objednávke kupujúceho (objednávke doručenej prostredníctvom elektronickej pošty) na objednávkovom formulári, ktorý kupujúci vypĺňa pri objednaní tovaru, ktorá je potvrdená záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

5.3 Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá bezchybný tovar v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to na adresu udanú kupujúcim, ak je taká adresa na území SR alebo Slovenska.

5.4 Kupujúci prevezme tovar objednaný a dodaný v súlade s kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu a dopravné podľa týchto obchodných podmienok riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v kúpnej zmluve a obchodnými podmienkami.

5.5 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru kupujúcemu.

5.6 V súlade s § 1829 ods. 1 Obč. Z. má kupujúci - spotrebiteľ právo bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní. Lehota podľa predchádzajúcej vety beží, ak ide o

  • kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
  • zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
  • zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru.

Vyššie uvedená lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci - spotrebiteľ v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje. V takom prípade spotrebiteľ bude znášať priame náklady na vrátenie tovaru a priame náklady za vrátený tovar. Náklady na vrátenie tovaru zahŕňajú aj náklady na vrátenie tovaru do pôvodného stavu v prípade, že tovar bol poškodený alebo javí známky opotrebenia, a to vtedy ak k zníženiu hodnoty tovaru došlo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti. V prípade, že je vrátený tovar poškodený, nefunkčný, nekompletný alebo má známky opotrebenia a / alebo používanie podľa predchádzajúcej vety, budú kupujúcemu-spotrebiteľovi vrátené všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho predávajúci obdržal, znížené o náklady vynaložené predávajúcim na uvedenie tovaru do pôvodného stavu . Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknuté predávajúcemu.

5.7 V prípade, že sa kupujúci - spotrebiteľ rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy, odporúča predávajúci nasledujúci postup:

kupujúci - kontaktovanie predajcu najlepšie emailom alebo telefonicky, alebo akoukoľvek inou formou jednostranného právneho rokovania napr. listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu sídla predávajúceho, alebo emailom na adrese: obchod@dymovody.eu s tým, že písomne ​​uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí (tj. kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru do miesta určeného kupujúcim). Predávajúci v textovej podobe potvrdí kupujúcemu-spotrebiteľovi prijatie právneho rokovania predstavujúceho odstúpenie, a to bez zbytočného odkladu. V prípade odstúpenia kupujúceho - spotrebiteľa od zmluvy, zašle alebo odovzdá kupujúci-spotrebiteľ predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal; táto lehota sa považuje za zachovanú, ak v nej kupujúci-spotrebiteľ odošle tovar predávajúcemu. Tovar by malo byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nemalo by javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenie tovaru znáša kupujúci. Všetky peňažné prostriedky, ktoré predávajúci od kupujúceho-spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku spôsobu dodania zvoleného kupujúcim-spotrebiteľom, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim), budú vrátené prostredníctvom rovnakého platobného prostriedku, ktorý kupujúci-spotrebiteľ použil pre pôvodnej transakcii (neurčil Ak však kupujúci-spotrebiteľ výslovne inak), a to do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako kupujúci-spotrebiteľ tovaru predávajúcemu odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Poštovné pri vrátení produktu hradí kupujúci.

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy:

- Oznamujem / oznamujeme (*), že odstupujem / odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru:

................................................................ ............................................. ..

- Dátum objednania tovaru: .................. .. ............................................................

- Meno a priezvisko kupujúceho spotrebiteľa / spotrebiteľov: ...........................................

- Adresa kupujúceho spotrebiteľa / spotrebiteľov: ...................................................... ..

...............................................................................................................

- Číslo predajného dokladu ........................................................................... ...

- Číslo objednávky .......................................................................................

- Kúpna cena má byť vrátená

bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo:

................................................ /. .......................

- Podpis kupujúceho spotrebiteľa / spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

................................................... ..

- Dátum

...................................................

* Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Dodacia lehota:
Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe službou PPL (zvyčajne zásielky do 30kg) alebo iným prepravcom obyčajne do 3 pracovných dní od záväzného potvrdenia o odoslaní objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

 

Spôsob dopravy:
Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ, a to na území celejho Slovenska. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník sám, aktuálny cenník je uvedený na týchto internetových stránkach v záložke "Dôležité informácie" alebo je možné si ho vyžiadať v prevádzke dodávateľa v písomnej podobe. V prípade dopravy krehkého tovaru je k doprave pripočítaná cena za priplatenia službu "krehké". Ceny dopravy zákazník vždy vidia v objednávke.

Spôsob uhradenia ceny za tovar:
Zákazník má niekoľko možností uhradenia kúpnej ceny za tovar. Tovar je možné v plnej výške uhradiť dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby, platbou poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje, a potom odosielame tovaru.

Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad (faktúru).

Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

 

Prevzatie tovaru:
Zákazníkovi odporúčame pozrieť a skontrolovať si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí za prítomnosti dopravcu. V prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom. V prípade dopravy cez poštu doporučujeme skontrolovať zásielku na pošte pri okienku.

Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Zákazník má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Podpísaním dodacieho listu zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodený.

Po prevzatí od dopravcu odporúčame skontrolovať kompletnosť dodávky v deň dodania.

Akékoľvek nezrovnalosti je dobré ihneď reklamovať, najneskôr do 3 dní z dôvodu rýchlejšieho vyriešenia.

 

Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom:
Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

U tovaru označeného titulkom akcie, novinky alebo výpredaj je stav platný do vypredania zásob alebo do odvolania.


6. Záručné podmienky a reklamácie - uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

Záručná doba a záručný list:

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom.

Záručná doba je stanovená Občianskym zákonníkom 24 mesiacov, ak nie je pri výrobku uvedená dlhšia záručná doba. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, nie je vyplnený s ohľadom na možnosť vrátenia tovaru do 14 dní (pozri odstúpenie od zmluvy). Pokiaľ zákazník požaduje vyplniť záručný list, je nutné ho zaslať na našu adresu - po potvrdení bude zaslaný späť zákazníkovi.

Predĺžená záruka nad 24 mesiacov je spravidla podmienená dodržaním určitých podmienok zo strany zákazníka (pravidelné revízie, odborná inštalácia atď.) Tieto podmienky sú vždy uvedené v návode na používanie alebo v záručnom liste. Odporúčame tieto podmienky pre uznanie predĺženej záruky starostlivo preštudovať.

V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad. (Platí pre tovar so štandardnou zárukou 24 mesiacov)

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Kratšia životnosť výrobku.

Zákazníkom, ktorí tovar používajú pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná doba stanovená občianskym zákonníkom je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).

 

Reklamácia:
V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

 

Postup reklamácie:
Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar kúpený v tomto internetovom obchode odošle e-mail podľa inštrukcií uvedených v sekcii "DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE", kde uvedie najmä typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady. Do dvoch pracovných dní budú zákazníkovi zaslané informácie o ďalšom postupe, konkrétne adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie bydlisku zákazníka, či adresa, kam zákazník zašle reklamovaný tovar.

Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.

 

Tovar zasielajte na adresu:

Michal Amešný
Česká Kamenice
Pivovarská 841
CZ 407 21

 

 

7. Záruka za akosť pri prevzatí, práva z chybného plnenia a reklamačný poriadok

7.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu-spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady (záruka za akosť pri prevzatí podľa § 2161 OZ). Faktúra za tovar slúži súčasne ako záručný list. Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

7.2 Ak nemá vec vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, môže kupujúci-spotrebiteľ požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Ak neodstúpi kupujúci-spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy kupujúcemu-spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

7.3 Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim-spotrebiteľom, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

7.4 Práva z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak ide o vady tovaru, ktoré boli spôsobené dopravou tovaru vykonávanú kupujúcim alebo neodbornou manipuláciou či montážou vykonávanými kupujúcim.

7.5 Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

7.6 Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné technické zmeny predávaného tovaru.

7.7 Právo z chybného plnenia sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, nevhodným používaním alebo ošetrením, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením alebo na vady, na ktoré bol zákazník upozornený písomne ​​v kúpnej zmluve.

7.8 Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, kupujúci - iný subjekt v čase šiestich mesiacov od prevzatia. Pre použitý tovar strany dojednávajú dobu pre uplatnenie práv z chybného plnenia v trvaní dvanástich mesiacov od prevzatia.

7.9 Pre kupujúceho-iný subjekt sa v prípade chybného plnenia dojednáva odchylne od príslušných ustanovení Obč. Z. nasledujúce:

výskyt opraviteľné vady či opraviteľných vád sa považuje vždy za nepodstatné porušenie zmluvy nie za porušenie podstatné,
pri nepodstatnom porušení zmluvy má kupujúci - iný subjekt právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny, a to podľa dohody medzi predávajúcim a zákazníkom.
pri podstatnom porušení zmluvy má kupujúci - iný subjekt právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od zmluvy.
7.10 Pokiaľ zákazník zistí iné ako zjavné poškodenia zásielky, ktoré je pravdepodobne spôsobené prepravcom, odporúča sa nasledujúci postup. Zákazník informuje prepravná spoločnosť a to bez zbytočného odkladu, a vyžiada si u prepravnej spoločnosti spísanie zápisu o škode, zabezpečiť uchovanie obalu, v ktorom mu bola zásielka doručená. Zákazník súčasne informuje reklamačné oddelenie internetového obchodu predávajúceho o poškodení zásielky a pošle mu fotodokumentáciu poškodeného tovaru, obalu a etikety.

7.11 Reklamáciu môže kupujúci uplatniť u predávajúceho prostredníctvom emailu: reklamacie@dymovody.eu alebo telefonicky na telefónnom čísle uvedené na stránkach obchodu. Vo všetkých prípadoch kupujúci pripojí foto reklamovaného tovaru.

7.12 Predávajúci rozhodne o reklamácii kupujúceho - spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru, ktorá je potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim - spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote.

7.13 O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný ním zvoleným spôsobom. Sms, e-mailom alebo telefonicky.

Vybavenie reklamácie:
Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.
Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona č. 634/1992 Zb. tridsaťdňovej.

Pokiaľ bude reklamácia zamietnutá a spotrebiteľ (zákazník) s výsledkom nebude súhlasiť, môže sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu na vyriešenie sporu mimosúdne. Kontakty na ČOI: www.coi.cz

 

8. Odstúpenie od zmluvy

Právo zákazníka na odstúpenie:
Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 53, ods. 7 a § 54 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy:

Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.

Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu obchod@dymovody.eu písomne ​​na adresu dodávateľa.

Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť do prevádzky dodávateľa za týchto podmienok:

- tovar by mal byť najlepšie v pôvodnom nepoškodenom obale (alebo v obale vhodnom, aby nebolo poškodené prepravou)

- tovar by mal byť nepoužitý

- tovar by mal byť nepoškodený,

- tovar by mal byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)

 

Tovar posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Tovar neposielajte prosím na dobierku, zásielka by sa Vám mohla vrátiť.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok by nemuselo byť akceptované odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť alebo bude uschovaný na našu prevádzkarni za manipulačný poplatok vo výške 1% predajnej ceny tovaru za deň uschovanie (tento poplatok zahŕňa najmä manipuláciu, priestor na uschovanie a poistenie cudzích vecí hnuteľných).

Kúpna cena alebo jej časť bude zákazníkovi vyplatená v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní po vrátení tovaru. Je nutné zaslať číslo účtu, kam má byť kúpna cena vrátená.


9. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti.

Pokiaľ zákazník prejaví svoj súhlas, môže mu dodávateľ oznamovať emailom a telefonicky obchodné informácie s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu.

Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadne ďalšie osobe.

Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných informácií môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to tak že pošle emailovú správu na obchod@dymovody.eu.
alebo túto skutočnosť oznámi dodávateľovi telefonicky.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.


10. Záverečné ustanovenia

10.1 Všetky zmluvné vzťahy sa riadia slovenským právnym poriadkom.

10.2 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia a sú v príslušnom znení rozhodujúcej pre všetky objednávky urobené v tento deň a neskôr. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Nové znenie obchodných podmienok bude zverejnené na internetových stránkach predávajúceho www.kamnarna.cz. Dňom ich zverejnenia sa ruší platnosť predchádzajúcich obchodných podmienok, to však nemá vplyv na kúpne zmluvy uzatvorené podľa doterajšieho znenia obchodných podmienok (pozri prvá veta tohto odseku).

10.3 Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúce z kúpnej zmluvy na tretiu osobu.

10.4 Osobitné dohody so zákazníkom urobené v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ktorá by s nimi boli v rozpore.


11. Ostatné ustanovenia

Ak ste spotrebiteľ a ak vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, možno ich tiež riešiť mimosúdnou cestou. V takom prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/) či spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ADR platformy (https://webgate.ec. europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS).

Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu (http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/). Než-li bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, potom odporúčame spotrebiteľovi najskôr využiť kontakt na predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie.

Utworzony przez system www.sklep-szybko.pl

MzJlNmU1NT